CK Pharmaeduca Donovaly Apartments Apartmány Tribeč

Informácia pre klientov CK Pharmaeduca

Poskytnutie informácií a oznámení dotknutým osobám súvisiacich so spracúvaním ich osobných údajov
podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Časť I Informácie o spracovateľských činnostiach

1. Prevádzkovateľ:
UNIPHARMA – 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice
IČO: 31 625 657
tel. kontakt: +421 46 5154 105
e-mail: unipharma@unipharma.sk
(ďalej len „Spoločnosť“)

2. Zodpovedná osoba:
tel. kontakt: +421905 459 382
e-mail: zodpovednaosoba@unipharma.sk

1. Spracovateľská činnosť: Marketing
 1. Účel spracúvania osobných údajov:
  Realizácia marketingových a propagačných aktivít CK Pharmaeduca – zasielanie newslettrov, katalógov, reklamných ponúk
 2. Právny základ spracúvania osobných údajov:
  Súhlas dotknutej osoby
 3. Doba uchovávania osobných údajov:
  Naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje z dôvodu realizácie marketingových a propagačných aktivít CK PHARMAEDUCA. Osobné údaje klienta nachádzajúce v databáze CK budú vymazané po uplynutí 5 rokov od udelenia súhlasu.
 4. Kategórie príjemcov osobných údajov:
  Žiadny
 5. Kategórie osobných údajov:
  titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa
 6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
  Nevykonáva sa prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
 7. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
  S Vašimi osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
Časť II Poučenie o právach dotknutej osoby
 1. Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, máte nasledovné práva:
  1. Právo na prístup k osobným údajom
   Máte právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade, ak tomu tak je, máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15 GDPR. Súčasne máte právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
  2. Právo na opravu osobných údajov
   V prípade, ak zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na ich opravu alebo doplnenie.
  3. Právo na odvolanie súhlasu
   V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo na jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
  4. Právo na vymazanie osobných údajov
   Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Uplatneniu tohto práva však predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, pričom nebude uplatnené v prípade, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 GDPR, najmä na splnenie zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu prevádzkovateľa, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
   Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to iba z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môžete uplatniť najmä, ak naša Spoločnosť už nemá potrebu spracúvať Vaše osobné údaje, ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.
  6. Právo na prenosnosť osobných údajov
   V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste našej Spoločnosti poskytli na základe súhlasu alebo na základe podpísania zmluvy a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade Vašej požiadavky, prenesieme tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné alebo iné prekážky.
  7. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie
   Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe oprávneného záujmu alebo na základe verejného záujmu, ako aj namietať voči profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch. Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.
  8. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
   S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán:
   Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
   Hraničná 12
   820 07 Bratislava
   IČO: 36 064 220
   tel. č.: +421/2/3231 3220
   web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/
 2. Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby:
  Jednotlivé práva uvedené v bode 3. si môžete uplatniť telefonicky na linke +421 905 459 382, poslaním e-mail žiadosti na adresu zodpovednaosoba@unipharma.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa.
  Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u nás uplatníte, poskytujeme bezplatne a budú Vám poskytnuté najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

Napíšte nám

Meno a priezvisko * Firma Telefón * E-mail *

Počasie (In-počasie-sk)

Created by © 2011 - 2020 WebCreative.info All rights reserved.